Belinsect
Contact +32 492 31 29 73

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rodima BV. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Onze contactgegevens kunt u onderaan deze pagina terugvinden. 

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt Rodima BV persoonsgegevens?

Rodima BV verwerkt enkel persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

Waarvoor verwerkt Rodima BV persoonsgegevens?

Allereerst zijn er de praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor allerhande administratieve processen rondom facturatie, offertes, enzovoorts. Indien u contact met ons opneemt via een formulier op de website, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om terug contact op te kunnen nemen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe projecten of algemene nieuwsberichten. Wenst u van ons geen informatieve communicatie ontvangen? Klik dan in de desbetreffende mail op “Uitschrijven” of “Unsubscribe”. Hierdoor wordt uw mailadres geschrapt en zal u geen automatische emails van ons ontvangen totdat u zich opnieuw inschrijft.
In geval van een sollicitatieaanvraag bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u meedeelt in de gevraagde motivatiebrief en CV. 

Verwerkt Rodima BV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als uw ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen Rodima BV kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers van Rodima BV. Rodima BV kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Contacteer ons via info@belinsect.be om een overzicht op te vragen van al uw persoonsgegevens die wij behandelen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik verwerkt. Op uw aanvraag kunnen we wijzigingen doorvoeren (bv. adreswijzigingen). Voor statistische en technische doeleinden is het mogelijk dat het emailverkeer dat via formulieren op de website gemonitord wordt door de ontwikkelaar van deze website. Hierbij worden geen gegevens opgeslagen voor verder gebruik, en dient enkel ter garantie van de werking van de desbetreffende formulieren. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan klanten worden zo lang bijgehouden als nodig is voor administratieve of boekhoudkundige doeleinden. Gegevens verkregen via een formulier op deze website, worden bijgehouden zolang deze relevant zijn voor de desbetreffende communicatie.
Uitgeschreven mailadressen voor nieuwsbrieven (adhv bijvoorbeeld MailChimp) worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals inschrijvingsaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. U wordt in geen enkel geval opnieuw gecontacteerd via een automatische mailing zonder uw voorafgaande toestemming.
Gegevens worden ofwel intern bijgehouden op beveiligde computers, ofwel op de webservers van Combell (www.combell.be), waar Combell instaat voor de beveiliging van de toegang tot deze servers. 

Kan ik zien welke gegevens Rodima BV van mij verwerkt?

Uiteraard. Contacteer ons via info@belinsect.be met de vraag om al uw gegevens door te sturen en we voeren uw aanvraag zo snel mogelijk uit. U kan desgewenst aanpassingen doorgeven, of vragen om volledig geschrapt te worden uit ons bestand.
Alle gegevens blijven in de Europese Unie en zijn ten volle gedekt door de juridische bestemming van de GDPR. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Rodima BV, of om inzage te krijgen in de beschikbare informatie en deze desgewenst te laten wijzigen of wissen, kan u eenvoudig contact opnemen via info@belinsect.be. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Commissie.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens bij Belinsect worden verwerkt ofwel door zelfgemaakte software (bv. voor facturatie en het doorsturen van bestanden), ofwel door MailChimp (www.mailchimp.com – voor het verwerken van emailadressen voor mailings). Deze software wordt enkel en alleen beheerd door medewerkers van Belinsect, waarbij zij zorgen voor de juiste registratie van uw persoonsgegevens. Contactgegevens Belinsect: Kleine Izegemsestraat 31, 8880 Sint-Eloois-Winkel, T +32 492 31 29 73, info@belinsect.be 

Wat doet Belinsect concreet met mijn gegevens?

Belinsect vraagt in 3 situaties naar uw gegevens: (1) Algemeen contactformulier: hierbij vragen we om uw naam en emailadres. Deze hebben we nodig om u terug te kunnen contacteren. Ook vragen we waarmee we u van dienst kunnen zijn, hierdoor is het mogelijk om u meteen in contact te brengen met de correcte medewerker. Als laatste kunt u een bericht ingeven waarbij u uw vraag of opmerking kunt formuleren. Uw huidige IP-adres wordt ook opgeslaan om misbruik tegen te gaan. Deze gegevens worden bijgehouden tot het eind van de noodzakelijke communicatie.
(2) Sollicitatieformulier: uw naam en emailadres is noodzakelijk om terug contact op te kunnen nemen. We vragen ook naar uw CV en motivatiebrief, zodoende alvast een eerste selectie te kunnen maken in het sollicitatieproces. Indien u een online portfolio heeft, kunt u deze ook optioneel meesturen. Uw huidige IP-adres wordt ook opgeslaan om misbruik tegen te gaan.
Deze gegevens kunnen bijgehouden worden om een interne sollicitatie-lijst bij te houden, die Belinsect kan raadplegen indien er nood is aan extra werkkracht.
(3) Client Area: om u toegang te kunnen geven tot onze Client Area, hebben wij uw logingegevens nodig (emailadres en wachtwoord). Deze dienen enkel ter verificatie en worden in geen geval naar ons doorgestuurd. Hier kunt u het vinkje “Remember Me” inschakelen, waardoor er een cookie opgeslagen wordt met uw logingegevens zodat u deze bij een volgend bezoek niet meer dient in te vullen. Deze cookie wordt op uw computer bewaard in een versleutelde vorm.
Deze gegevens worden verder niet bewaard. 

Opt-out & Vergeetrecht

Rodima BV kan je (automatische) berichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van het versturen van een informatie- of sollicitatieaanvraag, of een auto-reply indien een medewerker afwezig is. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Rodima BV beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Indien u wenst dat wij alle gegevens die wij van u hebben verwijderen, gelieve een verzoek in te dienen via info@belinsect.be . We trachten uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, rekening houdend met alle wettelijke / boekhoudkundige verplichtingen.
Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten. Elk automatisch bericht zal een “Uitschrijven”- of “Unsubscribe”-link bevatten waarbij u zich kan afmelden. In het zeldzame geval dat dit niet zo zou zijn, kan u ons altijd per email op de hoogte brengen via info@belinsect.be. 

Cookies

Rodima BV is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw apparaat. Cookies laten het toe (onder andere) om uw voorkeuren, instellingen, login-informatie, beveiliging, advertenties, enz ... op te slaan en te hergebruiken bij een volgend bezoek. Rodima BV maakt gebruik van functionele cookies (bv. voor het onthouden van een taalkeuze) en cookies voor het beheer van webstatistieken & social media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.
Elke browser bevat tools om cookies uit te lezen, cookies te blokkeren of te verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben bij het gebruiksgemak van deze website.
Voor de gebruikers van de Client Area en/of Backstage van Rodima BV, is het mogelijk om een cookie op te slaan waarbij uw login-informatie in beveiligde vorm opgeslagen wordt op uw computer. Het is ten allen tijde mogelijk dit keuzevak uit te vinken, zodat er geen gegevens bewaard worden. 

Wijzigingen privacybeleid

Rodima BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Rodima BV te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via Belinsect.be/privacy. Indien er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om ons te contacteren via info@belinsect.be. 

Disclaimer

De inhoud van Belinsect.be is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Rodima BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Rodima BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Rodima BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Wanneer Rodima BV hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eigen producties of aanbevolen artikelen, betekent dit niet dat Rodima BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Rodima BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Rodima BV niet geverifieerd.
Rodima BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Rodima BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Rodima BV of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Rodima BV.
Rodima BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn Rodima BV en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met Rodima BV via info@belinsect.be. 
© 2022, Rodima BV - Alle rechten voorbehouden. Contact via: Kleine Izegemsestraat 31, 8880 Sint-Eloois-Winkel - België T +32 492 31 29 73 - info@belinsect.be

Algemene voorwaarden van Rodima BV

  1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende verkopen, levering en facturen beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Rodima BV worden door de klant aanvaard door het loutere feit een bestelling te plaatsen bij Rodima BV. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de klant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd.

  2. De prijslijsten, prijsramingen, offertes e.d. zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis in hoofde van Rodima BV en gelden slechts als prijsvoorstel. Rodima BV houdt zich het recht voor haar prijzen te herzien in functie van de gewijzigde marktsituatie.

  3. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatverbintenis uit in hoofde van Rodima BV en zijn dan ook zonder enige verbintenis in hoofde van Rodima BV. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling door de klant. Indien Rodima BV, ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil om, in de onmogelijkheid is om een bestelling uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant. Levering en transport gebeuren steeds op risico en voor rekening van de klant.

  4. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, heeft Rodima BV het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan Rodima BV een schadevergoeding verschuldigd is die forfaitair wordt begroot op 20 % van de contractprijs, onverminderd het recht van Rodima BV om haar werkelijk geleden hogere schade te vorderen.

  5. Rodima BV behoudt zich het eigendomsrecht op alle geleverde goederen voor tot de integrale betaling van alle vorderingen die op welke rechtsgrond dan ook ten gunste van Rodima BV uit de handelsrelatie zijn ontstaan en nog zullen ontstaan. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant.

  6. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Rodima BV betaalbaar binnen een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum. Elke factuur, die niet volledig betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest gelijk aan de verwijlinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 250 per factuur met zich mee. Daarnaast zal de klant tevens betaling verschuldigd zijn van alle kosten en erelonen van de advocaat waarop Rodima BV beroep dient te doen. Klachten omtrent de factuur dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen. De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook. Bij betaling van een (deel van de) factuur wordt de klant geacht de factuur en de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

  7. Rodima BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden, noch voor eventuele gevolgschade en schade ten gevolge van transport. Rodima BV garandeert dat de goederen in goede staat en/of gezondheid worden afgeleverd. Eventuele klachten dienen uitdrukkelijk en onmiddellijk te worden gemeld aan Rodima BV, bij gebreke waaraan de levering wordt geacht te zijn aanvaard en conform de overeenkomst te hebben plaatsgevonden. In geval van een eventuele klacht heeft Rodima BV de keuze om nieuwe goederen te leveren, dan wel de reeds betaalde prijs voor de niet-conforme goederen terug te betalen aan de klant. Voor zover Rodima BV bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en levering van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. Door het aftekenen van de leveringsbon door de klant, dan wel door een derde, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klant.

  8. De door Rodima BV geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd als dierenvoeding. Rodima BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enig ander gebruik. De aansprakelijkheid van Rodima BV is beperkt tot de schade die direct voortvloeit uit een aan Rodima BV toerekenbare tekortkoming en in alle geval tot de hoogte van het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering van de goederen waaruit de betreffende schade is voortgevloeid.

  9. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van deze algemene voorwaarden of van iedere overeenkomst met Rodima BV heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

  10. Op alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende verkopen, levering en facturen is enkel het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Rodima BV.